Army Message Board Threads

(Area's that are new or have been updated are identified by the red date to the right)

Ki-15 "Babs"
Ki-20 (01/25/03) 
Ki-21 "Sally"  

Ki-27 "Nate"  (01/25/03) 

Ki-30 "Ann"
Ki-32 "Mary" (New)
Ki-36 "Ida"
Ki-43 "Oscar"
Ki-43 "Oscar" pt 2  
Ki-43 "Oscar" pt 3 (New)
Ki-44 "Tojo"
Ki-44 "Tojo" pt 2 (01/25/03)
Ki-44 "Tojo" pt 3 (New)
Ki-45 "Nick" (01/25/03)
Ki-45 "Nick" pt2 (New)
Ki-46 "Dinah"  (01/25/03) 
Ki-46 "Dinah" pt 2 (New)
Ki-48 "Lily"
Ki-49 "Helen" (01/25/03)
Ki-51 "Sonia"  
Ki-56 "Thalia"  
Ki-60   
Ki-61 "Tony"  
Ki-61 "Tony"pt 2   
Ki-61 "Tony"pt 3  (New) 
Ki-67 "Peggy"
Ki-77
Ki-84 "Frank"
Ki-84 "Frank"pt 2 (01/25/03)
Ki-84 "Frank"pt 3 (New)
Ki-100 (01/25/03)   
Ki-200 (New)
Aces & Pilots
Aircraft with skis
Foreign Aircraft (01/25/03) 
IJA Colors
Miscellaneous  
Miscellaneous pt 2 (01/25/03)  
Pre WW II (01/25/03) 
Units& Markings (01/25/03) 
Units& Markings pt 2  (New)

Threads collected by Grant Goodale

Return to Faq